REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MS ELEKTRONIK.PL


SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE I OKREŚLENIA ZAWARTE I UŻYTE W REGULAMINIE
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.M-S-ELEKTRONIK.PL
IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
V. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
VI. SPOSOBY DOSTAWY I TERMIN WYSYŁKI I DOSTAWY PRODUKTU
VII. KOSZTY DOSTAWY
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)
IX. REKLAMACJE
X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWNIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.m-s-elektronik.pl prowadzony jest przez firmę MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki z siedzibą w Tuszynie, 95-080 przy ulicy Ściegiennego 95 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 41/2009 przez Burmistrza Miasta Tuszyna.
Numer NIP:7292486147
Numer REGON:100668752
Adres poczty elektronicznej: biuro@m-s-elektronik.pl
Numer telefonu: 501-971-4991.
2. Niniejszy regulamin został stworzony w celu zadbania o prawa Konsumenta przez sklep internetowy www.m-s-elektronik.pl. w oparciu o Ustawę o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
3. Konsument nie może zrzec się swoich praw, które przyznaje mu Ustawa o Prawach Konsumenta, a postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
6. Administratorem danych osobowych, które przetwarzane są w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
7. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść, do ich aktualizacji oraz ich poprawiania.


II. DEFINICJE I OKREŚLENIA ZAWARTE W REGULAMINIE:

- REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego dostępny na www.m-s-elektronik.pl
- SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.m-s-elektronik.pl
- KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, lub też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
- SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – firma MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki z siedzibą w Tuszynie, 95-080 przy ulicy Ściegiennego 95 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 41/2009 przez Burmistrza Miasta Tuszyna
Numer NIP:7292486147
Numer REGON:100668752
Adres poczty elektronicznej: biuro@m-s-elektronik.pl
Numer telefonu: 501-971-499
- UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl
- PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
- FORMULARZ REJESTRACJI – to formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl umożliwiający utworzenie Konta
- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – to usługa elektroniczna, jest to formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
- DZIEŃ ROBOCZY – to jeden dzień od poniedziałku do piątku, dniem roboczym nie są soboty, niedziele, Święta oraz dni ustawowo wolne od pracy
- KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
- KONTO – to usługa elektroniczna, oznaczona loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Jest to zbiór zasobów systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl
- NEWSLETTER – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy kolejnych edycji newslettera. NEWSLETTER zawierają informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl
- USŁUGA ELEKTRONICZNA – to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl
- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu między Sprzedawcą a Kupującym


III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.M-S- ELEKTRONIK.PL

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
- Konto
- Formularz Zamówienia
- Newsletter
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola "Zarejestruj się". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
- imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwa firmy
- adres Usługobiorcy zawierający ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu kontaktowego
- hasło
3. W wypadku Usługobiorców, którzy chcą otrzymać fakturę VAT na firmę, niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony.
5. Usługobiorca może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto. Konto usuwane jest na wniosek wysłany do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@m-s-elektronik.pl lub też pisemnie na adres: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95
6. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się od dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
7. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków, a więc po wypełnieniu Formularza Zamówienia, wybraniu sposobu dostawy, metody płatności, zatwierdzeniu Regulaminu i potwierdzeniu zamówienia.
8. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
- imię i nazwisko i/lub nazwa firmy jeśli Klient jest przedsiębiorcą
- adres - ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu kontaktowego
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, a więc:
- Produkt lub Produkty
- ilość Produktu lub Produktów
- miejsce i sposób dostawy Produktu lub Produktów
- sposób płatności
9. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bezpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
10. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newslettera jest bezpłatne, zawierane jest na czas nieokreślony i następuje po podaniu adresu e-mail i oznaczeniu ikony w Zapisz się na Newsletter w trakcie zakładania Konta. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny, na wniosek wysłany do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@m-s-elektronik.pl lub też pisemnie na adres: ul. MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, Ściegiennego 95
11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z oprogramowaniem sklepowym Usługodawcy:
- komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
- dostęp do poczty elektronicznej
- przeglądarka internetowa
- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
12. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami szanując jednocześnie dobra osobiste oraz prawa autorskie i własność intelektualną Usługodawcy oraz osób trzecich.
13. Usługobiorca zobowiązany jest wprowadzać dane zgodne ze stanem faktycznym.
14. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z nieprawidłowym działaniem oprogramowania sklepu www.m-s-elektrnik.pl:
- Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. VIII Regulaminu) Usługobiorca może składać drogą mailową na adres: biuro@m-s-elektronik.pl lub pisemnie na adres: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95
15. Ustosunkowanie się do reklamacji Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl zgodnie z podpunktem 7. punktu III. Regulaminu, a więc po wypełnieniu Formularza Zamówienia, wybraniu sposobu dostawy, metody płatności, zatwierdzeniu Regulaminu i potwierdzeniu zamówienia.
2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie należne podatki.
3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl w trakcie składania Zamówienia. Także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl za pomocą Formularza Zamówień:
- Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z podpunktem 7. punktu III. Regulaminu, a więc po wypełnieniu Formularza Zamówienia, wybraniu sposobu dostawy, metody płatności, zatwierdzeniu Regulaminu i potwierdzeniu zamówienia.
- Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w podpunkcie 4. punktu IV. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


V. METODY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
- Przesyłka za pobraniem, płatna przy odbiorze przesyłki
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
- Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w Banku Millennium o numerze: 77 1160 2202 0000 0001 3945 0207
W tytule przelewu prosimy podawać numer zamówienia
- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl lub PayPal.com – więcej o tych metodach płatności oraz regulaminy korzystania z tych serwisów znajdują się na stronach internetowych:
http://www.payu.pl
https://www.paypal.com/pl
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.com
3. Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą prowadzi:
- spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do KRS pod numerem: 0000274399
- spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
4. Termin zapłaty:
- Przy wyborze przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
- Przy wyborze przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze przesyłki.


VI. SPOSOBY I TERMIN WYSYŁKI I DOSTAWY PRODUKTU


1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
2. Koszty dostawy Produktu poza niniejszym regulaminem są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego www.m-s-elektronik.pl w zakładce WYSYŁKA oraz w trakcie składania Zamówienia, również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu w siedzibie firmy przez Klienta jest bezpłatny.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
- Przesyłka pocztowa Paczka 48
- Przesyłka pocztowa Paczka 48 Pobranie
- Odbiór osobisty w sklepie firmowy, tj. w Pabianicach, przy ulicy Łaskiej w godzinach otwarcia, poniedziałek - piątek 9-17
5. Towar wysyłamy w tym samym lub w następnym Dniu Roboczym od momentu zaksięgowania środków na rachunku Bankowym Sprzedającego lub na rachunku Płatności Elektronicznych Pay-U lub Pay-Pal w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, towar wysyłamy w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży jeśli jest to Dzień Roboczy lub najpóźniej w dniu następnym jeśli jest to dzień Roboczy.
7. Termin dostawy Produktu do Klienta od momentu wysyłki wynosi do 2 Dni Roboczych.
8. Każda paczka wysyłane ze sklepu www.m-s-elektronik.pl jest ubezpieczona od zgubienia i zniszczenia.
9. Produkt do odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie firmy będzie gotowy do odebrania przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą termin odbioru Produktu liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku Bankowym Sprzedającego lub na rachunku Płatności Elektroniczych Pay-U lub Pay-Pal.
11. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.


VII. KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU

- Przesyłka pocztowa Paczka 48 przy przedpłacie przelewem: 10,00zł
- Przesyłka pocztowa Paczka 48 Pobranie przy płatności przy odbiorze: 16,00zł
- Przy zakupach za kwotę powyżej 500zł przesyłka gratis
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy w Pabianicach przy ulicy Łaskiej 10 jest darmowy


VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w podpunkcie 15. punkcie VII. Regulaminu.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@m-s-elektronik.pl
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

Adresat: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, z siedzibą w Tuszynie, 95-080, Ściegiennego 95
www.m-s-elektronik.pl
biuro@m-s-elektronik.pl
Ja (imię i nazwisko kupującego) zamieszkały (adres konsumenta) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów)
Data zawarcia umowy (data), data odbioru przedmiotów (data)
Data: (data odstąpienia od umowy)5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
- w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
- gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
- dla pozostałych umów termin liczony jest od dnia zawarcia umowy
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl).
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie wskazanej i upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie.
12. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
13. Adres do zwrotów Produktów: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
15. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
- W przypadku Produktu, który jest usługą, której wykonywanie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wówczas kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, uwzględniając uzgodnione w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
- zawartej w drodze aukcji publicznej
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


IX. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "REKLAMACJE I ZWROTY"
5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95 lub droga mailową, na adres poczty elektronicznej: biuro@m-s-elektronik.pl
6. Zaleca się, choć nie jest to konieczne, podanie przez Klienta informacji dotyczących reklamowanego przedmiotu takich jak: rodzaj wady, która wystąpiła, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zaleca się również podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. Odpowiedź na reklamację Kupującego Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail bądź tradycyjną Pocztą na adres z którego została wysłana reklamacja, chyba, że podany został inny adres do odesłania reklamacji po naprawie lub wymianie.
9. Naprawa lub wymiana będą dokonywane niezwłocznie. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odesłania naprawionego lub wymienionego na nowy Produktu w ciągu 21 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym powiadomiony na adres adres mailowy lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.


X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, zajmujących się ochroną konsumentów oraz w Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Dostępne są również pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient, który jest konsumentem, jest uprawniony między innymi do skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
- do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Wszelkie informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub też organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów, mowa tutaj między innymi o Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, itp. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu jedynie z bardzo ważnych przyczyn.
2. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi:
- zmiany przepisów prawa, które wymagają wprowadzenia zmian w Regulaminie
- zmiany sposobów płatności, metod dostawy oraz kosztów dostawy
3. Wszelkie zdjęcia, opisy i grafiki są strzeżoną własnością intelektualną firmy MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki z siedzibą w Tuszynie, 95-080, ul. Ściegiennego 95 lub w przypadku niektórych produktów pochodzących z innych firm i są własnością tych firm, które je udostępniły firmie MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki na podstawie pisemnej zgody. Przywłaszczanie, używanie, przerabianie, rozpowszechnianie bez wiedzy i pisemnej zgody firmy MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki jest zabronione. Nasze własne wyroby są strzeżone stosownymi aktami prawnymi, ich powielanie bez zawarcia pisemnej umowy jest surowo zabronione.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
- Kodeksu cywilnego
- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)
- dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)
- dla Umów Sprzedaży zawartych po 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
- inne, właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.