VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w podpunkcie 15. punkcie VII. Regulaminu.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@m-s-elektronik.pl
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

Adresat: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, z siedzibą w Tuszynie, 95-080, Ściegiennego 95
www.m-s-elektronik.pl
biuro@m-s-elektronik.pl
Ja (imię i nazwisko kupującego) zamieszkały (adres konsumenta) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwy kupionych przedmiotów)
Data zawarcia umowy (data), data odbioru przedmiotów (data)
Data: (data odstąpienia od umowy)



5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
- w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
- gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
- dla pozostałych umów termin liczony jest od dnia zawarcia umowy
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl).
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie wskazanej i upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie.
12. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
13. Adres do zwrotów Produktów: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
15. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.m-s-elektronik.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
- W przypadku Produktu, który jest usługą, której wykonywanie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wówczas kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, uwzględniając uzgodnione w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
- zawartej w drodze aukcji publicznej
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


IX. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "REKLAMACJE I ZWROTY"
5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: MS ELEKTRONIK Marcin Siedlecki, Tuszyn 95-080, ul. Ściegiennego 95 lub droga mailową, na adres poczty elektronicznej: biuro@m-s-elektronik.pl
6. Zaleca się, choć nie jest to konieczne, podanie przez Klienta informacji dotyczących reklamowanego przedmiotu takich jak: rodzaj wady, która wystąpiła, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zaleca się również podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. Odpowiedź na reklamację Kupującego Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail bądź tradycyjną Pocztą na adres z którego została wysłana reklamacja, chyba, że podany został inny adres do odesłania reklamacji po naprawie lub wymianie.
9. Naprawa lub wymiana będą dokonywane niezwłocznie. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odesłania naprawionego lub wymienionego na nowy Produktu w ciągu 21 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym powiadomiony na adres adres mailowy lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.